Regulamin Cmentarza Parafialnego

Na podstawie art.2 i art. 45 ust. l ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 29, poz. 1542 z późniejszymi. zm./  w związku z art. 8 ust. 3, art. 23 orazi art. 24 Konkordatu miedzy Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanym w Warszawie dnia 28 lipca 1993r. /Dz. U. Nr 51, poz. 318 / oraz na podstawie przepisów art. 2 ust.1 ustawy z dnia 31styczna 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz.U. 2000r. Nr 23, poz. 295 ze zmianami/ stanowi się co następuje:

 

§ 1

Cmentarzem Grzebalnym w Pniewach administruje Parafia św. Wawrzyńca. Cmentarz grzebalny jest miejscem poświęconym. Jest to miejsce ciszy i modlitwy, któremu należy się cześć religijna i poszanowanie.

 

 § 2

Na cmentarzu parafialnym w Pniewach urządza się groby: ziemne pojedyncze, podwójne; ziemne głębinowe - pojedynczy, podwójny; grobowce - pojedyncze, podwójne lub głębinowe pojedyncze, podwójne.

 

 § 3

Na cmentarzu stosuje się opłaty za:

1. Każde miejsce grzebalne w chwili pochówku – na 20 lat w wysokości 800 zł (osiemset złotych),

2. Prolongaty miejsca – 600 zł (sześćset złotych) na 20 lat; w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość prolongaty na krótszy okres niż 10 lat

–  wówczas opłata jest proporcjonalnie niższa,

3. Za pozwolenie na wykonywanie prac remontowo-budowlanych – 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za wjazd.

 

 § 4

1. Opłaty za miejsca grzebalne wymienione w § 3 pkt. l wnosi się na okres 20 lat.

2. Opłaty nie podlegają zwrotowi.

3. W przypadku pochowania do istniejącego grobu lub miejsca rezerwowanego pobiera się opłatę w wysokości 800 zł (osiemset złotych).

4. Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20-letniej (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).

5. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20-letniej nie może przekroczyć jednego roku.

6. W przypadku nie uiszczenia opłaty 20-letniej w terminach określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne zobowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

7. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie na co najmniej 3 miesiące przed terminem jego likwidacji.

8. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

9. Wszelkie opłaty ustala zarządca cmentarza.

 

 § 5

1. Grób ziemny zwykły nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.

2. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej kolejności:

a) pozostały małżonek(-a),

b) krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.),

c) krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),

d) krewni boczni do 4 stopnia,

e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

3. Posiadanie prawa, o którym mowa w ust. 2, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienionym w tym ustępie.

4. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w ust. 2.

5. Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.

6. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona w kancelarii cmentarza i potwierdzona na piśmie.

 

Dysponentom nowo wybudowanego grobu murowanego (grobowca), przeznaczonego do pochowania więcej niż jednej osoby, jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła należna opłatę cmentarną.

 

 § 6

Z chwilą pochowania do grobu wymienionego w § 6 osoby zmarłej, w dysponowaniu pozostałymi miejscami w tym grobie decyzje podejmuje wspólnie osoba wymieniona w § 6 oraz członkowie najbliższej rodziny osoby zmarłej według kolejności podanej w § 6 ust. 2.

W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzje podejmuje zarządca cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.

Wniesienie opłaty 20-letniej za grób przez osobę nie wymienioną w § 6 ust. 2 nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej przez tę osobę wskazaną.

 

 § 7

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

a)na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok – za zezwoleniem miejskiego inspektora sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami,

b)na zarządzenie prokuratora lub sądu.

2. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20-letniej.

 

 § 8

1. Groby (w tym murowane - grobowce) oraz miejsca rezerwowe pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

2. Grobowce winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia miejsca. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi do ponownej dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20-letniej.

 

 § 9

Miejsca rezerwowe przeznaczone do pochowania zwłok określonej osoby, w przypadku pochowania jej w innym grobie, przechodzą do dyspozycji zarządcy cmentarza, bez względu na uiszczona opłatę.

 

 § 10

Załatwianie spraw formalno-organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok i do pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza lub pracami wykonywanymi na tym cmentarzu odbywa się w Kancelarii Cmentarza w Pniewach przy ul. Jeziornej 25, w dniach i godzinach jej urzędowania: poniedziałek i czwartek od godz. 9:00 -11:00 oraz 16:00 - 18:00, a także w soboty od 8:30 - do 11:00.

 

 § 11

1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim odpisu karty zgonu. Oryginał karty zgonu, w której sporządzono adnotacje Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu przechowuje parafia wykonująca obrzęd pogrzebu. W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego organu do pochowania zwłok.

 

§ 12

Pracownik Kancelarii Cmentarza w Pniewach jest upoważniony do żądania od osoby zainteresowanej udokumentowania skróconym odpisem aktu stanu cywilnego, dowodem osobistym lub innym wiarygodnym dokumentem stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień do pochowania zwłok, a także ma prawo żądać stosownego oświadczenia złożonego w jego obecności lub potwierdzonego przez notariusza, adwokata bądź radcę prawnego.

 

 § 13

Wszelkie prace remontowo-budowlane np.: wymiana pomników, remont już istniejących, wylewanie lub układanie chodniczków na tutejszym cmentarzu mogą być prowadzone w dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00. Na wszystkie w/w prace wykonawcy powinni mieć pozwolenie wydane przez Kancelarię Cmentarza w Pniewach. Prace prowadzone poza w/w godzinami lub bez zezwolenia Kancelarii Cmentarza uważane są jako nielegalne. W/w prace remontowo-budowlane nie mogą być wykonywane w niedziele i święta kościelne oraz od 29 października do 4 listopada. Ułożone samowolnie obejście przy pomniku może ulec uszkodzeniu, za co zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

 

 § 14

Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

a) zakłócania ciszy,

b) ustawiania ławek, ogrodzeń, układania bruku i chodników bez zezwolenia Kancelarii Cmentarza,

c) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,

d) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

e) przebywania w stanie nietrzeźwym lub spożywania piwa czy alkoholu,

f) wprowadzania zwierząt,

g) handlu,

h) kradzieży złożonych na grobach kwiatów, świec, wieńców i innych rzeczy znajdujących się na cmentarzu,

i) jazdy pojazdami, za wyjątkiem pojazdów firm kamieniarskich wykonujących usługi za zezwoleniem Parafii w ramach odrębnie zawartych umów,

j) samowolnego usuwania krzewów bądź drzew.

 

§ 15

Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia w biurze zarządcy i uzyskania zgody zarządcy dokonywania następujących czynności:

a) prac kamieniarskich i budowlanych,

b) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi i konnymi,

c) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej,

d) samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,

e) przenoszenia, niszczenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju.

 

 § 16

Zasady funkcjonowania firm pogrzebowych, kamieniarskich i innych na terenie cmentarza parafialnego w Pniewach ustala zarządca cmentarza

 

 § 17

W wypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu zarządcy cmentarza służą uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.

 

 § 18

Skargi i wnioski można również kierować do zarządcy cmentarza, którym jest Proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Pniewach.

 

§ 19

 W sprawach nie uregulowanych mniejszym regulaminem mają zastosowanie w/w przepisy oraz przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz.295 z póżn. zm./. Regulamin publikuje się na tablicach ogłoszeniowych parafii i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w Biurze Cmentarza i na stronie internetowej www.wawrzyniec-pniewy.pl.

 

 § 20

1.Właściciel cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione na terenie cmentarza. Opiekun grobu może ubezpieczyć pomnik we własnym zakresie. 2.Osoby przebywające na cmentarzu objęte są ubezpieczeniem  OC.

 

 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.01.2009

PORZĄDEK MSZY

w niedziele i święta
7.30, 10.00, 11.30, 18.00

w dni powszednie
7.00, 18.00Spowiedź Św.

zazwyczaj przed mszą świętąBiuro parafialne

poniedziałki 9.00-11.00

środy 16.00-18.00

czwartki 9.00-11.00 i 16.00-18.00

soboty 9.00-11.00

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Informacje o cookies

ROZUMIEM